REGULAMIN SERWISU NACZARTER.PL

 

I. Definicje

1.Administrator - Administratorem danych jest Nyachts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-591), ul. Stefana Batorego 14 lok. 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000441685, NIP: 5451813819, REGON: 200747359,

2. Regulamin – regulamin serwisu www.naczarter.pll ,

3.Serwis internetowy – serwis www.naczarter.pl za pośrednictwem, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną,

4. Klient (Żeglarz) - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Klienta – Żeglarza), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

6. Umowa Czarteru - umowa o najem/czarter jachtu zawierana pomiędzy Klientem, a Armatorem za pośrednictwem serwisu www.naczarter.pl,

7. Rezerwacja - procedura zawierania umowy czarteru w ramach serwisu,

8.Zaliczka - określona kwota pieniężna wymagana  celem potwierdzenia rezerwacji w  serwisie www.naczarter.pl, zaliczana na poczet ceny czarteru,

9. Cena Czarteru – całe wynagrodzenie za najem jachtu w wysokości określonej w umowie czarteru,

10. Armator -  osoba posiadająca prawo do wynajęcia jachtu, która oferuje jego najem/czarter w ramach serwisu  www.naczarter.pl na zasadach określonych w ofercie i umowie czarteru,

11.Jacht -  jednostka pływająca o parametrach i standardzie wskazanym przez Armatora w ofercie,

12.Oferta -  propozycja zawarcia umowy czarteru na warunkach określonych przez Armatora w serwisie www.naczarter.pl określająca m. in. opis jednostki i cenę oferty.

 

II.  Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady i  warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.naczarter.pl.

2. Przed dokonaniem rezerwacji w  serwisie  internetowym www.naczarter.pl należy zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, jak również Politykę Prywatności  i Plików Cookies i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji.

3. Jeżeli  nie akceptujesz niniejszego Regulaminu ani Polityki Prywatności i Plików Cookies dostępnej w serwisie www.naczarter.pl nie możesz żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Administratora.

4. Administrator udostępnia oferty w serwisie www.naczarter.pl nie jest jednak  stroną umowy czarteru z wyjątkiem kiedy to on pozostaje Armatorem jachtów.

5. Administrator jest właścicielem serwisu www.naczarter.pl i udostępnia serwis, który  umożliwia zawarcie pomiędzy Klientem (Żeglarzem), a Armatorem umowy czarteru.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta (Żeglarza) lub Armatora, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawartą umową czarteru.

7.  W celu sprawnego przeprowadzenia rezerwacji Administrator wspiera Armatora  w kontakcie z Klientem  (Żeglarzem) w zakresie objętym świadczonymi usługami, ofertą oraz umową czarteru.

8. Wszelka komunikacja pomiędzy Administratorem, a Klientem (Żeglarzem) będzie odbywać się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu wskazanego przez Klienta (Żeglarza).

9. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę czarterową umieszczoną na www.naczarter.pl w zakresie jej całkowitej, prawdziwości, rzetelności, zgodności z przepisami prawa, posiadania aktualnego ubezpieczenia, badań, dokumentów, upoważnień do wykonywania prawa zawarcia umowy czarteru, a także gwarantuje odpowiednie wyposażenie jachtu i jego terminowe przekazanie.

10. Klient (Żeglarz) ma prawo dochodzenia roszczeń z umowy czarteru  w stosunku do Armatora na podstawie  zawartej umowy czarteru i   powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Klient (Żeglarz) korzystający z serwisu www.naczarter.pl nie ma prawa naruszać powszechnie obowiązujących  przepisów prawa,  powinien postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz w sposób zgodny z Regulaminem. Klient (Żeglarz) nie ma prawa naruszać praw Administratora, Armatorów, innych Klientów (Żeglarzy) oraz osób trzecich w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych  informacji, danych wprowadzających w błąd. Klient (Żeglarz) ponadto  powinien dopełnić wszelkich formalności oraz posiadać wymagane uprawnienia.

 

III. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Klient (Żeglarz)  zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez rezerwację wybranej przez siebie oferty bezpośrednio przez serwis internetowy www.naczarter.pl  lub rezerwację oferty po zarejestrowaniu się tj. poprzez wcześniejszą rejestrację na stronie i utworzenie konta Klienta (Profil Żeglarza).

2. Rejestracja konta Klienta ( Profil Żeglarza) wymaga podania adresu poczty internetowej oraz utworzenia hasła, niniejsze jest tożsame z  akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.

3. Po dokonaniu rejestracji konta, logowanie odbywa się poprzez podanie adresu e – mail i hasła.

4. W celu pełnego korzystania z opcji znajdujących  się w  Profilu Żeglarza konieczne jest podanie wszystkich niezbędnych danych Klienta ( w Profilu Żeglarza). Niniejsze umożliwi również Armatorowi automatyczne pobranie z systemu faktury, umowy czy protokołu już z odpowiednimi danymi Klienta (Żeglarza), co przyśpieszy proces obiegu dokumentów pomiędzy Klientem (Żeglarzem), a Armatorem. Armator może również korzystać z własnych wzorów umowy, protokołu czy faktury.

5. Rezerwacja czarteru może odbyć się  bezpośrednio bez rejestracji  w panelu Klienta (Żeglarza) lub po zarejestrowaniu do Panelu Klienta (Żeglarza).

6. Po dokładnym przeczytaniu oferty wraz z ceną określoną na stronie internetowej www.naczarter.pl, dokonujemy rezerwacji poprzez wciśnięcie ,,rezerwuj”, kolejno przechodzimy do wypełnia formularza - podając niezbędne dane osobowe do rezerwacji, takie jak imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu. W celu pełnego korzystania z opcji znajdujących  się w  serwisie  konieczne jest podanie wszystkich niezbędnych danych Klienta (Żeglarza). W przypadku gdy dokonujesz rezerwacji po zarejestrowaniu się i masz wypełnione dane w Panelu Żeglarza – Twoje dane podstawią się automatycznie. Po sprawdzeniu poprawności treści formularza w zależności od opcji ustawionej przez Armatora możliwe jest wpłacenie zaliczki, bądź opłata za całość czarteru. W celu dokonania zapłaty akceptujemy  Regulamin oraz Politykę Prywatności i Plików Cookies. Jeżeli rezerwujesz ofertę po raz pierwszy możesz również wyrazić fakultatywną zgodę na otrzymywanie z serwisu www.naczarter.pl informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6. Rezerwacja oraz płatność zaliczki bądź całości ceny przez system www.naczarter.pl jest potwierdzana w trybie automatycznym. Do Klienta(Żeglarza) zostaje wysłana wiadomość e-mail zawierająca nr zamówienia, wszystkie dane finansowe rezerwacji oraz dane Armatora. Armator  jest powiadamiany automatycznie przez system wiadomością sms oraz e-mail, zawierającą nr zamówienia, wszystkie dane finansowe rezerwacji oraz dane Klienta (Żeglarza). Prawidłowe dokonanie rezerwacji  i opłata zaliczki bądź całości skutkuje zawarciem umowy czarteru na warunkach określonych w ofercie. Armator przesyła Klientowi (Żeglarzowi) umowę zgodną z ofertą. Armator może skorzystać z wzoru umowy znajdującego się w systemie www.naczarter.pl bądź przesłać Klientowi własny wzór.

7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść oraz warunki ofert jachtów ogłaszanych przez Armatorów w serwisie www.naczarter.pl. Administrator dokłada starań, aby świadczyć usługi z najwyższą starannością, nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności i poprawności wstawianych przez Armatora ofert. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę czarterową umieszczoną na www.naczarter.pl.

 

IV. Płatności

1. Administrator upoważniony jest przez Armatorów do przeprowadzania rezerwacji oraz pobrania zaliczki bądź całości ceny w zależności od wprowadzonych ustawień w systemie przez Armatora. W przypadku opłaty zaliczki  pozostałą kwotę z tytułu realizacji umowy czarteru Klient (Żeglarz) zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Armatorowi, na warunkach i w terminach określonych w umowie czarteru.

2. Nieprawidłowo wypełnione formularze danych do rezerwacji nie będą realizowane..

3. Klient (Żeglarz)  nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu płatności zaliczki bądź całości kwoty czarteru online przez www.naczarter.pl.

4.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Pay U. Transakcja płatności zaliczki przez internet (autoryzacja i rozliczenie) odbywa się poprzez połączenie z bezpiecznym systemem płatności Pay U. Za poprawność transakcji prowadzonych za pośrednictwem systemu Pay U odpowiada spółka Pay U.

5. Chwilą dokonania płatności jest moment otrzymania przez Administratora środków na wskazane konto bądź otrzymania komunikatu od operatora płatności o zaksięgowaniu płatności.

6. Ceny podawane w serwisie  www.naczarter.pl są cenami brutto w polskich złotych. Klient może zwrócić się do Armatora w celu wystawienia stosownej faktury VAT. Niniejsze można zgłosić już przy wypełnianiu formularza rezerwacji zaznaczając – ,,chcę otrzymać fakturę”.

7. Wpłata zaliczki oraz rezerwacja jachtu przez Klienta (Żeglarza) w systemie  www.naczartert.pl jest wiążąca. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z zawartej z Klientem (Żeglarzem) umowy czarterowej.

8.  Kaucję za jacht Klient (Żeglarz)  przekazuje bezpośrednio Armatorowi, w dniu odbioru jachtu.

9.Opłaty za dodatkowe usługi, tj. nieobjęte umową czarteru jachtu (np. opłata za postój na parkingu, dopłata za możliwość przetrzymywania zwierząt na jachcie, opłata za sternika, sprzątanie Jachtu), regulowane są w miejscu odbioru jachtu przez Klienta (Żeglarza).

 

V. Odbiór jachtu

1. Klient (Żeglarz) zobowiązany jest do odbioru jachtu  od Armatora w terminie i godzinach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji.

2. Dokonując rezerwacji pamiętaj, że do czarteru niektórych jednostek będzie wymagane dodatkowo posiadanie odpowiednich uprawnień np. patentu żeglarskiego. W każdym innym przypadku konieczne jest posiadanie dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości celem okazania go Armatorowi przy odbiorze jachtu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wydania jachtu przez osobę działającą w imieniu Armatora spowodowane nieokazaniem przez Klienta (Żeglarza) właściwych dokumentów takich jak dowód tożsamości, potwierdzenie dokonania Rezerwacji lub dokumentu poświadczającego stosowne uprawnienia żeglarskie lub motorowodne.

 

VI. Rezygnacja

1.Klient (Żeglarz) ma prawo zrezygnować ze złożonej rezerwacji na warunkach podanych w umowie czarterowej Armatora danego jachtu. Klient może odstąpić od umowy czarteru bez ponoszenia dodatkowych kosztów, chyba że umowa czarteru, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, stanowi inaczej. Odstąpienie od umowy czarteru bądź jej rozwiązanie odbywa się na warunkach określonych w umowie czarteru bądź powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Klient ma możliwość zapoznania się z treścią indywidualnej umowy czarterowej uzyskując ją bezpośrednio od Armatora. W tym celu Armator może skorzystać z funkcjonalności systemu www.naczarter.pl i przesłać automatycznie indywidualną umowę czarteru generowaną z systemu www.naczarter.pl bądź wykorzystać własny wzór umowy.

2. Armator może dokonać potrącenia z przedpłaty kwoty na pokrycie szkody lub kosztów wynikających z faktu rezygnacji z wykonania bądź niewykonania umowy czarteru przez Klienta(Żeglarza) zgodnie z warunkami umowy.

 

VII. Opinie

1. Klient (Żeglarz) ma możliwość publikowania opinii i oceny oferty, z której skorzystał w ramach serwisu www.naczarter.pl po zarejestrowaniu się w panelu Żeglarza. Wszystkie opinie powinny być adekwatne do rzeczywistego przebiegu czarteru i dotyczyć zakupionej  oferty, a ich wyrażanie powinno być zgodne z zasadami kultury, etyki i poszanowania dóbr osobistych Armatora.

2.Administrator nie ingeruje w treści publikowanych opinii, jednakże przed publikacją zastrzega sobie prawo do ich moderacji lub usunięcia w przypadkach naruszających przepisy prawa, zasady kultury, etyki i w przypadku naruszenia dóbr osobistych Armatora.

 

VIII. Reklamacje

1. Administrator dokłada wszelkich starań aby w sposób rzetelny świadczyć usługi. Klient (Żeglarz) ma prawo złożyć reklamację w momencie stwierdzenia, iż usługi świadczone przez Administratora  w zakresie funkcjonowania serwisu www.naczarter.pl są niezgodnie z niniejszym Regulaminem bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Reklamacje można składać na adres Armatora podany  w pkt. I ppkt. 1. Niniejszego Regulaminu  bądź na adres poczty elektronicznej biuro@naczarter.pl. reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W celu sprawnej wymiany korespondencji prosimy o wskazywanie adresu poczty elektronicznej na którą będzie wysyłana odpowiedź na reklamację. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej reklamacja będzie doręczana drogą pocztową.

3. Reklamacje dotyczące nierzetelnego wywiązania się z umowy czarteru zawartej miedzy Klientem (Żeglarzem), a Armatorem kierowane są przez Klientów (Żeglarzy) bezpośrednio do Armatorów. Reklamacje rozpoznaje Armator na zasadach zapisanych w warunkach umowy czarteru, zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Nyachts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-591), ul. Stefana Batorego 14 lok. 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000441685, NIP: 5451813819, REGON: 200747359,

2. Dane osobowe Klientów (Żeglarzy), które są niezbędne do realizacji rezerwacji w serwisie www.naczarter.pl, są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– zwanego dalej RODO.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą e- mailową pod adresem biuro@naczarter.pl. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres IP.

5. Dane osobowe Klientów (Żeglarzy) będą przetwarzane w celu rejestracji profilu,  zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, obsługi konta w serwisie, dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora, działań marketingowych świadczonych przez Administratora, odpowiedzi na pisma i wnioski, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji danych, spełnienia ciążących na Administratorze  obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z serwisu  www.naczarter.pl jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji usług, w szczególności zawarcia umowy czarteru i dokonania rezerwacji.

7. Każdemu Klientowi (Żeglarzowi) przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Klient korzystając z serwisu www.naczarter.pl zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem jak i Polityką Prywatności i Plików Cookies oraz zaakceptowania tych warunków.

 

X. Prawa Autorskie

1. Wszelkie elementy znajdujące się w serwisie internetowym www.naczarter.pl, a w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny stanowią wyłączną własność firmy Nyachts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83z późn. zm.).

2. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszystkich zawartych na stronie biura podróży treści, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Nyachts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Naruszenie powyższych praw spowoduje podjęcie czynności prawnych.

 

XI. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. nr 16 poz. 93, z poz. zmianami).

2. Administrator ma prawo do modyfikacji bądź zmiany niektórych zapisów Regulaminu.

3. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy dla Administratora.